LA5KR            OK
LA7KR FM OK IKKE Digi
LA7XR OK
LA2KRR OK
LA2XRR OK
LA2RRR OK
LD2KR FM ok. D-Star QRT
LD2KS OK